چرا در تحقیقات قبلی روانشناسان دوزبانگی را باعث افت شدید تحصیلی می‌دانستند

?باورهایی بین مردم ایران شکل گرفته است که می‌گویند دوزبانگی باعث افت تحصیلی کودک می‌شود. دوزبانگی در مدارس معضل همۀ مربیان است و اظهار می‌کنند که درس را خوب متوجه نمی‌شوند و عملکرد ضعیفی دارند.

ادامه مطلب