خوش آمدین به آزمون آنلاین پیله تا پرواز

هر کد ملی یک بار می تواند در آزمون شرکت کند، زمان برگذاری آزمون 25 دقیقه می باشد. نمره بین 20 تا 30 قابل قبول است، موفق و پیروز باشید

مرحله 1 از 2

نام(Required)