پکیج آموزشی C

مختص کودکان سه سال به بالا

پکیج آموزشی B

مختص کودکان دو سال به بالا

پکیج آموزشی A

مختص کودکان شش ماه تا دو سال

پکیج آموزشی F

مختص کودکان شش سال به بالا

پکیج آموزشی E

مختص کودکان پنج سال به بالا

پکیج آموزشی D

مختص کودکان چهار سال به بالا

پکیج آموزشی علمی، خواندن و نوشتن

مختص کودکان چهار سال به بالا