به دلیل تغییرات در موسسه پیله تا پرواز و قرارداد ها تا اطلاع ثانوی مجری طرح به هیچ شهری واگذار نمیگردد.